ธรรมะครูบาอาจารย์

ภาพ...และ ธรรมะ ครูบาอาจารย์
                  

No
ฉายา
วัด
1
พระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล วัดเลียบ
จ.อุบลราชธานี
2
พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส
อ.เมือง จ.สกลนคร
3
พระอาจารย์มหาจันทร์ เขมิโย วัดศรีเทพประดิษฐาราม
จ.นครพนม
4
พระอาจารย์มหาจูม พันธุโล วัดโพธิสมภรณ์
จ.อุดรธานี
5
พระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม วัดป่าสาลวัน
จ.นครราชสีมา
6
พระอาจารย์มหาปิ่น ปัญญาพโล วัดป่าแสนสำราญ
จ.อุบลราชธานี
7
พระอาจารย์ทองรัตน์ กันตสีโล วัดป่าบ้านคุ้ม
จ.อุบลราชธานี
8
พระอาจารย์พรหม จิรปุญโญ วัดประสิทธิธรรม
อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
9
พระอาจารย์กงมา จิรปุญโญ วัดดอยธรรมเจดีย์
อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
10
พระอาจารย์ลี ธัมมธโร วัดอโศการาม
จ.สมุทรปราการ
11
พระอาจารย์ดูลย์ อตุโล วัดบูรพาราม
อ.เมือง จ.สุรินทร์
12
พระอาจารย์อุ่น อุตตโม วัดอุดมรัตนาราม
จ.สกลนคร
13
พระอาจารย์ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล
อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
14
พระอาจารย์อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม
อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
15
พระอาจารย์ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์
อ.วังสะพุง จ.เลย
16
พระอาจารย์หลุย จันทสาโร วัดถ้ำผาบิ้ง
อ.วังสะพุง จ.เลย
17
พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
18
พระอาจารย์แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง
อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
19
พระอาจารย์คำดี ปภาโส วัดถ้ำผาปู่
อ.เมือง จ.เลย
20
พระอาจารย์เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง
จ.หนองคาย
21
พระอาจารย์สาม อกิญจโน วัดป่าไตรวิเวก
อ.เมือง จ.สุรินทร์
22
พระอาจารย์สิม พุทธาจาโร วัดถ้ำผาปล่อง
จ.เชียงใหม่
23
พระอาจารย์จาม มหาปุณโญ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม
อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
24
พระอาจารย์ซามา อจุตโต วัดป่าอัมพวัน
อ.เมือง จ.เลย
25
พระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด
อ.เมือง จ.อุดรธานี
26
พระอาจารย์เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญญบรรพต
จ.หนองคาย
27
พระอาจารย์อ่อนสา สุขกาโม วัดประชาชุมพลพัฒนาราม
อ.เมือง จ.อุดรธานี
28
พระอาจารย์บัว สิริปุณโณ วัดป่าหนองแซง
อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
29
พระอาจารย์วัน อุตตโม วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม
อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
30
พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก)
อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย
31
พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร วัดป่าแก้วชุมพล
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
32
พระอาจารย์บัวพา ปัญญาภาโส วัดป่าพระสถิตย์
จ.หนองคาย
33
พระอาจารย์หนู สุจิตโต วัดดอยแม่ปั๋ง
จ.เชียงใหม่
34
พระอาจารย์ผาง จิตตคุตโต วัดอุดมคงคาคีรีเขต
อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
35
พระอาจารย์หล้า เขมปัตโต วัดบรรพคีรี (ภูจ้อก้อ)
อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
36
พระอาจารย์ลี สุขวโร วัดนาหัวช้าง
อ.โกสมพิสัย จ.มหาสารคาม
37
พระอาจารย์สุวัจน์ สุวโจ วัดป่าเขาน้อย
จ.บุรีรัมย์
38
พระอาจารย์ศรี มหาวีโร วัดประชาคมวนาราม (ป่ากุง)
จ.ร้อยเอ็ด
39
พระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม
จ.จันทบุรี
40
พระอาจารย์แบน ธนากโร วัดดอยธรรมเจดีย์
จ.สกลนคร
41
พระอาจารย์ท่อน ญาณธโร วัดป่าอภัยวัน
จ.เลย
42
พระอาจารย์มหาบุญมี สิริธโร วัดป่าวังเลิง
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
43
พระอาจารย์มหาพุธ ฐานิโย วัดป่าสาลวัน
จ.นครราชสีมา
44
พระอาจารย์กิ ธัมมุตตโต วัดป่าสนามชัย
อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
45
พระอาจารย์สีทน สีลธโน วัดถ้ำผาปู่
จ.เลย
46
พระอาจารย์ทองพูล สิริกาโม วัดสามัคคีอุปถัมป์ (ภูกระแต)
จ.หนองคาย
47
พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
48
พระอาจารย์อุ่นหล้า ฐิตธัมโม วัดป่าแก้วชุมพล
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
49
พระอาจารย์เมือง พลวัฑโฒ วัดป่ามัชฌิมาวาส
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
50
พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสัสโก วัดป่านาคำน้อย
อ.นายูง จ.อุดรธานีHome

Download

พุทธสุภาษิต

Link ธรรมะ

ศัพท์ธรรมะ

ธรรมะจากสมาชิก

สนทนาธรรม