*

กติกาของสมาิชิก

1. เว็บบอร์ดของเราเป็นระบบปิด ไม่ได้เปิดรับสมาชิกทั่วไปครับ
ผู้ที่จะเป็นสมาชิกคือผู้ที่ไปปฏิบัติธรรมร่วมกัน กับสมาชิกชมรม
และ การสมัครสมาชิก ก็จะแจ้งให้กับผู้ดูแล ระบบเป็นกรณี ๆ ไป
ต้องไปร่วมปฏิบัติธรรมกับคณะเรา 2 ครั้งขึ้นไปจึงมีสิทธิเป็นสมาชิกได้
หากไปปฏิบัติธรรมไม่ครบ 2 ครั้งต้องให้สมาชิกรุ่นเก่ารับรอง 3 คนขึ้นไป
สำหรับสมาชิิกรุ่นเก่าสามารถสมัครได้เมื่อ Webmaster รับทราบและตกลง

2. สมาชิกจะต้องเป็นผู้ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ และ ปฏิบัติธรรม
ตั้งมั่นในการรักษาศีล 5 และ ปฏิบัิติธรรมด้วยการปฏิบัิติ

- หากเห็นว่าสุราเมรัย เป็นเรื่องปรกติของสังคม ไม่ควรสมัครครับ
- หากเห็นว่าการโกหกเป็นปรกติ โกหกบ้างก็ได้ ไม่ควรสมัครครับ


3.สมาชิกคือผู้เคารพมั่นในการปฏิบัติของ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
และ ปฏิปทาพระป่าโดยเฉพาะหลวงปู่ดูลย์ อตุโล และคุณอ.จำนงค์

4.สมาชิกต้องปฏิบัติตาม กติกาของเว็บบอร์ด อย่างเคร่งครัด โดยมี
Webmaster เป็นผู้ดูแล และ ตัดสิน ในทุกกรณี

5.อย่างไรก็ตาม หากไม่ผิดในศีล ในธรรม ก็มีจิตให้อภัยต่อกันเสมอ
ทางโลกยากจะหาความสมบูรณ์แบบ ย่อมมีพลาดคลาดเคลื่อนเป็นธรรมดา
หากผิดพลาดให้แก้ไข หากล้มให้ตั้งใหม่ และ มุ่งตรงต่อความดีงามเสมอ
สมาชิกต้องรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน และ ส่งเสริมหมู่คณะในการทำความดี

 

 
 
 
 
กรุณาใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้ครบอีกครั้งครับ
User ID:
Password :